Valkenboskerk

Protestantse wijkgemeente Den Haag

Logo-PKN

Home

Contact

Huur

Nieuwsbrief

foto interieur balkon foto valkenboskerk foto interieur kerkzaal foto doopvont

Welkom op de site van de Valkenboskerk

Welkom op de website van de protestantse wijkgemeente Juliana-/Valkenboskerk.

Op deze site is informatie te vinden van en over de protestantse wijkgemeente Juliana-/Valkenboskerk in Den Haag. Sinds 15 december 2013 is de Valkenboskerk onttrokken aan de eredienst. Dat wil zeggen dat er geen activiteiten en geen zondagse diensten meer gehouden worden in de Valkenboskerk. De wijkgemeente Juliana-/Valkenboskerk bestaat nog wel maar het aantal activiteiten neemt sterk af. De wuijkgemeente maakt officieel deel uit van de zogenaamde combinatie 3 van de Protestantse Gemeente van 's-Gravenhage (PGG). De combinatie bestaat verder uit Kerk in Laak (www.kerkinlaak.nl) en de Marcuskerk (www.marcuskerk-denhaag.nl).


Voor vragen over het gebouw (de Valkenboskerk) en verhuur kunt u terecht bij
het college van kerkrentmeesters,
Parkstraat 32,
2414 JK Den Haag,
telefoon 070 38 58 707.

Voor pastorale zaken kunt u terecht bij onze wijkpredikant
ds. Den Dulk,
telefoon 070 309 60 76.

De kerkenraad van de Valkenbosgemeente kunt u bereiken via
dhr R.J. Brinkman,
telefoon 070 363 31 51.

De ledenadministratie van de Valkenbosgemeente kunt u bereiken via ,
of via 070 363 31 51,

Actueel

Uit de KerkenraadNamens de wijkkerkenraad,
Rolf Brinkman

Aktie Kerkbalans

Beste leden van de wijkgemeente Juliana-/Valkenboskerk,

Het jaar 2015 ligt inmiddels achter ons. Een jaar waarin veel gebeurd is rondom de wijkgemeente Juliana-/Valkenboskerk. Na het sluiten van de Valkenboskerk in december 2013, hebben we als wijkkerkenraad in 2014 en 2015 hard gewerkt aan vinden van een goede plek voor onze wijkgemeente. Dit heeft nog niet geleid tot het gewenste resultaat, maar we zijn nog steeds in gesprek hierover. Dat gaat inmiddels op positievere wijze, dus we zijn voorzichtig hoopvol gestemd.

Wij kunnen ons voorstellen dat deze ontwikkelingen niet direct stimuleren om een bijdrage te geven aan de kerk. Echter er is een aantal zaken dat wel aldoor gewoon doorgaat. Onze predikant, ds. Den Dulk, verzorgt pastoraat, gaat voor in kerkdiensten, leidt gespreksgroepen en is betrokken bij diverse activiteiten. Het jeugdwerk en het ouderenwerk vinden doorgang. De nieuwsbrief wordt verzorgd. De oecumenische samenwerking gaat door, evenals de contacten met organisaties in de wijk.

Daarnaast wordt niet alle werk alleen maar in wijkverband gedaan. Ook op stedelijk en landelijk niveau vinden er waardevolle activiteiten plaats vanuit de kerk die aandacht en financiën nodig hebben. Ondanks de tegenslagen willen we het belangrijke werk van de kerk laten doorgaan, zodat ook hier in Den Haag mensen mogen blijven groeien in geloof, hoop en liefde.

Al met al vergt het een aanzienlijke gezamenlijke inspanning om het financiële plaatje van onze gemeente rond te krijgen. Daarom doen wij een dringend beroep op u om (ook) in 2016 een bijdrage te leveren, door middel van de u zo bekende Actie Kerkbalans. Natuurlijk heeft de één meer te besteden dan de ander, daarom vragen we u om naar vermogen bij te dragen.

Hoe kunt u bijdragen? U kunt u bijdrage storen op rekeningnummer van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage (PGG): (IBAN): NL87 FVLB 0635 8147 30 ten namen van SKG CVK PROT GEM HAAG.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw financiële bijdrage! Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de kerkrentmeesters, bereikbaar via 070 – 363 3151 of rj-brinkman@hetnet.nl
Voor pastorale verzoeken kunt u terecht bij onze wijkpredikant ds. Den Dulk, tel. 070- 309 6076 of medendulk@tele2.nl

Vriendelijke groet,
Namens het college van wijkkerkrentmeesters van de Juliana- /Valkenboskerk,

R.J. Brinkman (Voorzitter)

Van de ledenadministratie en de beheerswijkraad

De laatste tijd krijg ik nogal eens een vraag over het lidmaatschap van de wijk, overschrijven naar een andere wijk en de bijdrage aan de kerk. Hieronder in het kort een aantal dingen hierover.

Bij het sluiten van de Valkenboskerk in december 2013 is de wijk(gemeente) Juliana-/Valkenboskerk niet opgehouden te bestaan. Dus alle gemeenteleden die in december ingeschreven stonden als lid van de wijkgemeente waren dat na de sluiting nog steeds. Zolang u zelf niets doet en de wijkgemeente niet wordt opgeheven of fuseert met een andere wijkgemeente verandert er niets aan deze situatie. U blijft gewoon ingeschreven als lid van de wijkgemeente Juliana-/Valkenboskerk; ook als u elke zondag in een andere wijkgemeente naar de kerk gaat.
Dit houdt tevens in dat u voor uw pastorale en diaconale zorg onder verantwoordelijkheid van de wijkgemeente Juliana-/Valkenboskerk valt en haar predikant (Marjolein). Ook brieven over Actie Kerkbalans, September actie, en dergelijke zullen vanuit de wijkgemeente Juliana-/Valkenboskerk gestuurd worden.
Overschrijven naar een andere wijkgemeente kan en is eenvoudige te regelen. U zult dan wel zelf actie moeten ondernemen. Dit kan door een mail te sturen met het verzoek tot overschrijving aan , een briefje aan ledenadministratie Valkenboskerk, p.a. Architect Berlagelaan 9, 2552 ZN Den Haag, of even te bellen met Rolf Brinkman, telefoon 070 3633151. In de mail of het briefje graag vermelden: naam, adres, geboortedatum, wijkgemeente/locatie waar u bij wilt horen. Dit moet dan voor iedereen die wil worden overgeschreven. Dus apart vermelden van eventuele partner, kinderen die ook overgeschreven moeten worden.

Ten aanzien van de kerkelijke bijdrage het volgende. De meesten van u krijgen in het begin van het jaar een brief van Actie kerkbalans in de bus. Daarop staat het algemene nummer van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage (PGG): (IBAN): NL87 FVLB 0635 8147 30 ten namen van SKG CVK PROT GEM HAAG. Als u uw kerkelijke bijdrage stort op deze rekening komt het vanzelf terecht bij de wijkgemeente waar u op dat moment staat ingeschreven. Dus stel u betaald maandelijks een bedrag aan de kerk. Van januari tot en met mei staat u ingeschreven in wijk A, de rest van het jaar in wijk B. Dan worden dus de bijdragen van januari tot en met mei toegerekend aan wijk A en de rest van de bijdragen aan wijk B. Of met andere woorden: bij een overschrijving naar een andere wijk verhuizen uw bijdragen vanaf dat moment ook gewoon en hoeft geen ander banknummer te gebruiken om uw bijdrage te storten.

Vriendelijke groet,
Rolf BrinkmanWijkgemeente Juliana/Valkenboskerk
p.a. Architect berlagelaan 9
2552 ZN Den Haag

tel: (070) 3633151
e-mail:
internet: www.valkenboskerk.nlpredikant: M.E. den Dulk
(vrije dagen: )
tel: (070) 3096076
werkdagen: dinsdag, woensdag, vrijdag
e-mail:ledenadministratie
e-mail:

               vorige pagina       naar boven       disclaimer